PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

CEPT

 

Celem Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT jest utworzenie na terenie miasta stołecznego Warszawy ośrodka badań biomedycznych złożonego ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych, w których prowadzone będą interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do chorób układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

 

Prace naukowe obejmą między innymi: analizę strukturalną i funkcjonalną białek, fizyko-chemię i nanotechnologię biomateriałów, nanomedycynę, inżynierię biomedyczną, biotechnologię molekularną, genomikę, neurobiologię, biochemię, fizjologię, patofizjologię, farmakologię, farmakodynamikę, farmakogenomikę i farmakognozję.

W ramach konsorcjum CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii) koordynowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, powstaje Centrum Bio-Nanomateriałów, które będzie skupiało w swojej strukturze następujące laboratoria:

- Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice (IPPT PAN)
- Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów (WIM PW)
- Laboratorium Nanostrukur dla Fotoniki i Medycyny (IWC PAN)

 

W Instytucie Wysokich Ciśnień PAN przy al. Prymasa Tysiąclecia 98, powstaje Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Medycyny. Laboratorium to będzie ściśle współpracowało z pozostałymi laboratoriami w ramach Centrum Badań Przedklicznych i Technologii jak również pozostałymi laboratoriami w ramach Konsorcjum CePT.

W Laboratorium Nanostrukur dla Fotoniki i Medycyny (IWC PAN) wytwarzane będą nanocząsteczki III generacji, czyli nanostruktury pozwalające na identyfikację patogenów oraz ich unieszkodliwienie. Wytwarzane również będą nanocząstki o działaniu antybakteryjnym oraz funkcjonalne implanty.
Centrum Bio -Nanomateriałów będzie interdyscyplinarnym centrum, w którym kompetencje z zakresu materiałów, nano-materiałów, mechaniki, biofizyki, biochemii, zostaną skrzyżowane z obecnymi na miejscu silnymi kompetencjami z zakresu medycyny doświadczalnej, biomedycyny, biotechnologii i chemii molekularnej.

Środki finansowe zarezerwowane z EFRR na przebudowę i modernizację pomieszczeń powstającego Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Medycyny wynoszą 2.512.000 PLN a na zakup aparatury wynoszą 5.960.000 PLN. Planowany termin realizacji inwestycji i rozpoczęcia działalności Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Medycyny: druga połowa 2012 roku.

 

Konsorcjum CePT tworzą:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Strona internetowa projektu CePT

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.